แม่ฮ่องสอน
เมืองแม่ฮ่องสอน
จองคำ
ห้วยโป่ง
ผาบ่อง
ปางหมู
หมอกจำแป่
ห้วยปูลิง
ขุนยวม
ปาย
แม่สะเรียง
แม่ลาน้อย
สบเมย
ปางมะผ้า

ตำบลหมอกจำแป่

ประเทศไทย > ภาคเหนือ > จ.แม่ฮ่องสอน > อ.เมืองแม่ฮ่องสอน

แบ่งเขตการปกครอง เป็น 16 หมู่บ้าน
ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่1 บ้านหมอกจำแป่ , หมู่1 บ้านห้วยผา , หมู่2 บ้านแม่สะงา , หมู่2 บ้านแม่สุยะ , หมู่3 บ้านห้วยขาน , หมู่3 บ้านห้วยผึ้ง , หมู่4 บ้านนาป่าแปก , หมู่4 บ้านนาปลาจาด , หมู่5 บ้านห้วยมะเขือส้ม , หมู่5 บ้านทุ่งมะส้าน , หมู่6 บ้านห้วยรักไทย , หมู่6 บ้านแม่สุยะใหม่ , หมู่7 บ้านห้วยโป่งอ่อน , หมู่7 บ้านห้วยส้านใหม่ , หมู่8 บ้านทบศอก , หมู่8 บ้านห้วยส้านใน

จำนวนประชากรใน ตำบลหมอกจำแป่
  จำนวนหลังคาเรือน : 3,200 หลังคาเรือน    
  จำนวนประชากร : 16,010 คน   จำนวนผู้สูงอายุ : 1,098 คน
  จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 1,320 คน   จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 644 คน
  จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 200 คน   จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 18 คน
  จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 1,692 คน   จำนวนผู้พิการ : 202 คน
 
 

รหัสไปรษณีย์ของ ตำบลหมอกจำแป่
 
ต.หมอกจำแป่   58000